ถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank)

การรวมตะกอนน้ำเสียด้วยถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank) เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย และค่าอื่นๆ เช่นไขมันในน้ำ

ประเด็นหลักในการออกแบบถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank)

– คุณภาพของน้ำเสีย
– กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ทั้งระบบ
– อัตราการไหลของน้ำเสีย
– คุณภาพของน้ำที่ได้จากถังตกตะกอนที่ต้องการ
– คุณภาพของน้ำเสียเข้าถังตกตะกอนมีลักษณะอย่างไร

CAM00855

ประเภทของถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank) โดยแบ่งเป็นลักษณะต่างๆดังนี้

-แบ่งตามลักษณะทิศทางการไหลของน้ำเสียในถังตกตะกอน

แบบไหลในแนวนอน
แบบไหลในแนวดิ่ง
และแบบไหลตามแผ่นหรือท่อ Tube Setteler

-การแบ่งประเภทถังตกตะกอนน้ำเสียแบบตามลักษณะของถัง

แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบทรงกลม
แบบจตุรัสเป็นต้น

227729

ลักษณะการตกตะกอนในถังตกตะกอนน้ำเสีย

การตกตะกอนแบบธรรมดา
การตกตะกอนแบบ Solid Contact
การตกตะกอนตามแผ่น Tube Setteler

2277311

ลักษณะการใช้งานถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

การใช้งานถังตกตะกอนแรก การใช้งานกับถังตกตะกอนที่สอง และการใช้งานกับถังตกตะกอนเคมี

227734

การรวมตะกอนในถังตกตะกอนน้ำเสีย โดยปกติจะแบ่งเป็น 2 แบบ

แบบไม่มีใบกวาดตะกอน
แบบมีใบกวาดตะกอน(Sludge Scraper)

การบำบัดน้ำเสียทางเคมี ส่วนใหญ่นิยมการรวมตะกอน Coagulation-Flocculation เพื่อรวมตะกอนน้ำเสียที่เกิดจากน้ำเสียบางชนิด

r_p1

ถังรวมตะกอนน้ำเสีย

rp3

ถังตกตะกอนน้ำเสีย ทรงกลมแบบเหล็ก

ps14

การรวมตะกอนน้ำเสียโดยใช้เคมี