เครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม

ระบบกรองน้ำอาร์โอ RO อุตสาหกรรม ขนาด3Q/6Q/12Q/24Q ต่อวัน ขนาดใหญ่ กลาง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงน้ำแข็ง

 

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ RO อุตสาหกรรม(RO Filter System)

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis System) ขนาดต่างๆ ตามอัตราการกรองน้ำ

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ RO-Complete Set อุตสาหกรรม
(RO Filter System)

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ แบบComplete Set(Reverse Osmosis System) ขนาดต่างๆตามอัตราการกรองน้ำ

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องผลิตน้ำอุตสาหกรรมอาร์โอ RO-Pretreatment
(RO Filter Pretreatment System)

ระบบกรองน้ำอาร์โอ พร้อมชุด Pretreatment ขนาดต่างๆ ตามอัตรการกรองน้ำ

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ ขนาดกลาง RO300-600Gpd
(RO Filter 300-600Gpd)

ดูเพิ่มเติม

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ RO และชุด Antiscal แบบอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis System) ขนาดต่างๆตามอัตราการกรองน้ำ พร้อมชุดเคมีแอนตี้สเกล (Antiscale Chemical)

ดูเพิ่มเติม

เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ RO และชุด CIP แบบอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis System) ขนาดต่างๆตามอัตราการกรองน้ำ พร้อมระบบล้างไส้กรองเมมเบรน CIP สำหรับโรงน้ำดื่ม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องผลิตน้ำอุตสาหกรรมอาร์โอ RO Automatic Flushing

ระบบกรองน้ำอาร์โอแบบFlishing อัติโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องผลิตน้ำอุตสาหกรรมอาร์โอ RO Pretreatment Automatic

ชุดกรองน้ำอาร์โอแบบระบบกรอง Preatment อัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

รถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่

รับออกแบบและผลิตรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่

เครื่องกรองน้ำ RO ทำงานอย่างไร

original-1555118085775

หลักการออสโมซิส (osmosis) เป็นกระบวนการแพร่โมเลกุลของเหลวหรือน้ำผ่านเยื่อ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมาก (สารละลายความเข้มข้นต่ำ) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อย (สารละลายความเข้มข้นสูง) กระจายจนกว่าโมเลกุลของน้ำจะเท่ากัน เป็นกระบวนการทางกายภาพที่ตัวทำละลายจะเคลื่อนที่โดยอาศัยพลังงานความร้อน ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (ซึ่งตัวทำละลายจะผ่านเยื่อเลือกผ่านได้ แต่สารละลายจะไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้)[ ออสโมซิสก่อให้เกิดพลังงาน และสามารถสร้างแรงได้

การเคลื่อนที่ของตัวทำละลายจะเคลื่อนที่จากสารละลายความเข้มข้นต่ำกว่า ไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า เพื่อเป็นการลดความต่างของความเข้มข้นของสาร แรงดันออสโมซิส หมายถึง แรงดันที่ใช้สำหรับการคงดุลยภาพ โดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายอีกต่อไป

ออสโมซิสเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับระบบชีววิทยา โดยเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน โดยทั่วไปแล้ว เยื่อหุ้มเซลล์จะไม่ยอมให้สารละลายอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (เช่น พอลิแซ็กคาไรด์) ผ่านเข้าออกได้ ขณะที่น้ำ อากาศ และสารละลายที่ไม่มีประจุไฟฟ้าสามารถผ่านเข้าออกได้ ความสามารถในการผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ของสารอาจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการละลาย ประจุไฟฟ้า หรือคุณสมบัติทางเคมี และขนาดของสารละลายนั้น กระบวนการออสโมซิสเป็นกระบวนการพื้นฐานในการนำน้ำผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ แรงดันเทอร์เกอร์ของเซลล์จะถูกควบคุมโดยออสโมซิส ตัวอย่างออสโมซิส เช่น การออสโมซิสของน้ำเข้าไปในเซลล์พืชทำให้ผิวของพืชเต่ง การออสโมซิสของสีนำเข้าไปในผิวกระดาษ ทำให้ผิวกระดาษเปลี่ยนสี

หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำอาร์โอ (ระบบ Reverse Osmosis System)

หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำ RO Reverse Osmosis System จะทำงานแบบย้อนกลับจากระบบ Osmosis โดยการดันน้ำที่มีสารละลายเข้มข้นสูงดันผ่านเยื่อเมมเบรนไปสู่น้ำที่มีสารละลายความเข้มข้นน้อย โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงอาร์โอนั่นเอง

 

จุดประสงค์ของการใช้น้ำที่ได้จากเครื่องกรองน้ำอาร์โอ (ระบบ Revese Osmosis Product)

ในส่วนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความสะอาด การผสมวัตุถุดิบในการผลิตอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม ระบบกรองน้ำอาร์โอสามารถกรองเชื้อโรคได้ถึง 100% โรงงานผลิตยาใช้เป็นส่วนผสมของยา และในอุตสหกรรมที่เกี่ยวกับชิ้นงานน้ำที่ใช้หากไม่ได้คุณภาพน้ำที่มีค่าสารละลายที่ต้องการอาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตชื้นส่วนอลูมิเนียม ถ้าน้ำที่เข้าในกระบวนการมีค่าสารละลายเกินกว่า ข้อกำหนดข้อการผลิตอาจทำให้เกิดคราบในชิ้นงานได้ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผสมเคมี หากค่าน้ำที่นำมาผสมเคมีมีค่าสารละลายเกินกว่าที่กำหนดจะมีผลกับเคมีที่ผลิตออกมาเป็นต้น

osmosis-vs-reverse

รูปภาพแสดงระบบ REVESE OSMOSIS FILTER SYSTEM

การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ RO

กับการใช้งานเครื่องกรองน้ำอาร์โอ โดยปกติการติดตั้งระบบกรองน้ำ RO จะมีการใช้งานแบบออโตเมติก โดยควบคุมด้วยระบบของลูกลอยในถังพักน้ำ RO สิ่งควรควรคำนึงถึงก่อนการเข้าสู่ไส่กรองเมมเบรนอาร์โอ ก็คือคุณภาพน้ำจะต้องมีความขุ่นไม่ควรเกิน 5 Ntu และควรกำจัดค่าหินปูนในน้ำออก โดยทำเป็นน้ำอ่อน Water Softener ด้วยวิธีการกรองด้วยCation Resin เพื่อดึงแคลเซียมกับแมกนีเซียมในน้ำออก หรือจะใช้น้ำยาป้องกันตะกรันในไส้กรองเมมมเบรนอาร์โอ ด้วยน้ำยาแอนตี้สเกล (Antiscale)

รูปภาพเมมเบรนอาร์โอที่จำหน่าย

รูปภาพเมมเบรนอาร์โอที่จำหน่าย

ปัญหาที่เกิดกับการใช้งานเครื่องกรองน้ำอาร์โอ

1.ปัญหาเรื่องกรองน้ำอาร์โอออกมาแล้วมีกลิ่น เกิดจากปัญหาเรื่องการสะสมของสารปนเปื้อนในไส้กรอง Membrane RO หรือเกิดจากชุดกรองก่อนเข้าระบบกรองน้ำอาร์โอไม่สมบูรณ์ จึงมีสิ่งสกปรก สารแขวนลอย ตะกอน สนิม เข้าระบบกรองน้ำอาร์โอได้ วิธีแก้ไข คือ ควรล้างเมมเบรนอาร์โอด้วย ชุด CIP

2.ปัญหาการกรองน้ำอาร์โอแล้วน้ำไม่ค่อยไหล หรือไหลน้อยลง ให้สังเกตุ Flow Meter ที่อยู่หน้าเครื่องกรองอาร์โอ อัตราการไหลจะได้น้ำที่น้อยลง เกิดจากการที่สิ่งปนเปื้อนหรือสารละลายเริ่มอุดตันไส้กรองเมมเบรนอาร์โอ ซึ่งควรจะต้องถอดไส้กรองเมมเบรนนำมาล้างทำความสะอาด

3.ปัญหาเครื่องกรองน้ำอาร์โอ กรองแร่ธาตุหรือสารละลายในน้ำไม่ได้ค่าที่ต้องการ เกิดจากการใช้งานเครื่องกรองน้ำอาร์โอมาระยะหนึ่งซึ่งไส้กรอง Membrane RO อาจเกิดการหมดสภาพการใช้งาน ซึ่งโดยปกติไส้กรองน้ำอาร์โอมีประสิทธิภาพในการกรองแร่ธาตุในน้ำออกได้ถึง 95-99% ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ซึ่งค่าน้ำที่นำแร่ธาตุออกมีความสำคัญมากสำหรับ Line ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม