เครื่องกรองน้ำดีไอแยกประเภทอุตสาหกรรม (Di Filter Factory)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (Di Filter Spartpart Factory)