แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler

แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler TS1